3E Media AB - Ljunganbladet och Hallsta Print

Resultat av trygghetsundersökningen 2023, Sundsvall


Invånare har fått svara på frågor rörande utemiljön, missbruksproblematik, ordningsstörningar, utsatthet för brott, allmän oro för brott och känslan av otrygghet. En bedömning av polisens arbete mot de lokala problemen i bostadsområdena har också gjorts.

I undersökningen har svaren tolkats utifrån olika problemnivåer, från närmast obefintligt problem till alarmerande påtagligt problem, och det framkommer att problemnivån för synligt missbruk utomhus fortfarande ligger kvar på höga nivåer, främst gällande berusade personer.

Samtidigt visar årets mätning att utomhusstörningar i centrum minskat i samtliga kategorier. Problemnivån gällande ”folk som bråkar och slåss utomhus” har minskat sedan året innan och detsamma gäller ”kvinnor som antastas”. Årets mätning visar också på en ökad känsla av trygghet hos centruminvånarna.

– Känslan av att vara trygg när man är ensam ute sent på kvällen har ökat något och otryggheten har minskat. Det känns positivt, säger Andreas Bergström, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

– Siffrorna visar också att tryggheten, när man är ute ensam under sen kväll, är högre i Sundsvall och Västernorrland jämfört med Sverige i stort.

Vidare ses skillnader i nivån gällande missbruksproblem och bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare. Undersökningen visar att problemnivån är något högre i Sundsvall än resten av Sverige.

– Vi kommer fortsätta arbeta utifrån anmälningar och tips men också fortsätta samarbetet med kommunerna och bostadsbolagen för att komma åt det man upplever som otryggt och ett problem, säger Andreas Bergström.

Trygghetsmätningen är gjord av Polismyndigheten (lokalpolisområde Medelpad) i samarbete med Sundsvalls kommun och Stadsutveckling i Sundsvall AB.

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nord/2024/februari/trygghetsundersokning/

Share the Post:

Related Posts