Chefen om bristerna i äldreomsorgen i Sundsvalls kommun: ”Det är allvarliga missförhållanden”

59

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

SVT Västernorrland har hittat flera allvarliga missförhållanden när vi gått igenom avvikelserna inom äldreomsorgen i Sundsvalls kommun. Det rör sig om brister i omvårdnad och det är beklagligt, konstaterar stabschef Annika Eriksson.

– Hygien är ju basalt tillsammans med mycket annat. Man ska känna sig trygg och ha en bibehållen integritet. Det är a och o.

Brister i hygien och omvårdnad

Personalen är skyldig att rapportera faktiska missförhållanden, men även risk för missförhållanden. Kommunen ska utreda händelserna skyndsamt och avhjälpa bristerna. 

– Man har rätt att må bra i våra verksamheter.

SVT upplyser kommunen

Nästan en fjärdedel av rapporterade missförhållanden under perioden 2019 till och med oktober 2022 rör brister i hygien- och omvårdnad, visar vår genomgång.

Något kommunen själv inte uppmärksammat.

–  Den analysen har inte vi gjort. Men det vi gör nu är att vi har tillskapat tjänster så att vi ska kunna uppmärksamma eventuella brister, helst innan de händer.

Förstärk kontroll

Hon framhåller att alla chefer och medarbetare fått vidareutbildning under 2022.

Sedan några månader tillbaka har kommunen också förstärkt kvalitetskontrollerna och skapat nya tjänster för att jobba proaktivt med inspektioner.

– Vi har strateger nu kopplat till varje verksamhetsområde som också jobbar som utredare, det har vi tidigare inte haft. Vi har också numera två inspektörer som ska kunna ligga steget före och se att vi verkligen fullföljer det uppdrag vi har på ett korrekt sätt.

Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som reglerar anställdas m.fl. skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

I lex Sarah ingår också en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Vidare ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt vid Statens institutionsstyrelse.

(källa: IVO)

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/chefen-om-bristerna-i-aldreomsorgen-i-sundsvalls-kommun-det-ar-allvarliga-missforhallanden