Ny stor satsning på skydd av fjällnära skog

100

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det är gamla fjällskogar som aldrig avverkats, unika skogar med stor biologisk mångfald som nu skyddas.

– Det är ett långsiktigt skydd som innebär ett skydd för att förbereda för reservatsbildning, säger generaldirektör Björn Risinger vid Naturvårdsverket.

I skogsutredningen föreslogs ett s k  fjällskogspaket där 500 000 hektar föreslogs skyddas, där pekades 100 000 hektar som Sveaskog föreslogs skydda formellt. Och det är det som nu sker, konstaterar Naturvårdsverket och Sveaskog.

−Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Storslagen fjällmiljö”, ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

Det kommer också att bidra väsentligt till att bidra till att uppnå internationella åtaganden för biologisk mångfald, exempelvis det som slogs fast vid FN-mötet om biologisk mångfald i Montreal före jul.

– 75 procent av de 100 000 hektar var redan avsatt på grund av de har höga naturvärden, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.

Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

  • I Norrbottens län är det 57 områden omfattande totalt cirka 31 000 hektar produktiv skogsmark
  • I Västerbottens län är det 39 områden omfattande cirka 12 500 hektar produktiv skogsmark
  • I Jämtlands län är det ett område omfattande knappt 300 hektar produktiv skogsmark
  • I Dalarnas län är det elva områden omfattande cirka 4000 hektar produktiv skogsmark

Sammanlagt har 8,8 procent av Sveriges totala areal skogsmark skyddats formellt, varav den största delen ligger i eller nära fjällen. Andelen av den produktiva skogsmarken som skyddats är 6 procent.

Med formellt skydd avses nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden enligt miljöbalken eller genom naturvårdsavtal med markägaren.

Utöver det finns också skogsmark undantagen från produktion genom att så kallade frivilliga avsättningar.

Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Montreal före jul enades världens länder om att avsätta 30 procent av land och vatten för att värna den biologiska mångfalden. Det finns också krav från EU på Sverige att bruka skogen mer hållbart genom att spara skyddsvärd skog.

(Naturvårdsverket)

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/stor-satsning-pa-skydd-av-fjallnara-skog