Skydd av skog på rekordlåg nivå: ”Svårt vända negativ trend”

41

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Mer om det hör du Skogsstyrelsens Johan Åberg berätta i klippet.

Orsaken till att allt färre skyddsvärda skogsområden får ett så kallat formellt skydd är att Skogsstyrelsen fått allt mindre pengar från staten för ändamålet, samtidigt som virkespriser och fastighetspriser stigit, enligt myndigheten.

–  Vi ser en direkt koppling mellan hur mycket pengar vi får för att ersätta markägare när de får skogen formellt skyddad och hur mycket vi sedan skyddat. Nu har vi fått mindre pengar och samtidigt har vi fått prioritera ersättningar till skogsägare som inte fått avverka i fjällnära skogar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

En tredjedel av tidigare skydd

Han tillägger:

– I ett längre perspektiv så har arealen Skogsstyrelsen skyddat minskat med en tredjedel om vi jämför med hur det såg ut i början av 2000-talet. Så det är en ordentlig minskning.

År 2022 inrättade Skogsstyrelsen ett formellt skydd på totalt 1 200 hektar skyddsvärd skog på produktiv skogsmark, skog med höga naturvärden som därmed räddades undan kalavverkning. En hektar är cirka två fotbollsplaner.

Nivån av nybildade ”skyddsområden” var rekordlåg och överträffas bara av året dessförinnan, år 2021, då nivåerna var de lägsta någonsin, visar Skogsstyrelsens senaste sammanställning.

Allt mindre värdefull skog skyddas

År 2021 skyddades enbart 980 hektar.

Utvecklingen har varit densamma i Jämtlands län som för landet i stort.

Mellan år 2021 och 2022 var nivån låg och även om det märks en marginell ökning mellan åren – från 87 hektar till 95 – så rör det sig om en kraftig minskning i ett längre tidsperspektiv. År 2016 var toppåret när det gäller störst areal skog som skyddades – när 208 hektar fick formellt skydd. Sedan dess har arealen stadigt minskat.

”Tyngre ansvar för markägarna”

För att nå målet Levande skogar ska skyddsvärda skogar sparas. Det har riksdagen beslutat. Sverige har också internationella åtagande om att värna biologisk mångfald, exempelvis genom den överenskommelse som träffades vid FN-mötet om biologisk mångfald före jul.

Men anslagen för att skydda värdefull natur har minskat rejält – både till Naturvårdsverket/länsstyrelserna och till Skogsstyrelsen.

– Med de lägre anslagen för skydd av skog faller ansvaret tyngre på markägarna att utan ersättning bevara skyddsvärda skogar, konstaterar Johan Åberg vid Skogsstyrelsen.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/rekordlaga-nivaer-av-nya-skyddade-skogsomraden