Skogsbolaget om missade miljömål: Vi avverkar inte skog som ska sparas

44

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det har gjorts många miljöförbättrande åtgärder i skogen, fastslår Skogsstyrelsen. Det handlar exempelvis om naturvårdande skötsel, frivilliga avsättningar, rådgivning och utbildning som utförts av flera skogsbolag.

Trots miljöåtgärder missas målet

SCA har bland annat utfört naturvårdande åtgärder på över 1000 hektar i Jämtlands län och hållit en utbildning om naturvärden.

Men miljöåtgärderna räcker ändå inte till för att miljömået Levande skogar, som är beslutat av riksdagen, ska nås till år 2030. Det gäller både på länsnivå och landet i stort. Det fastslår Skogsstyrelsen i sin senaste miljömålsutvärdering.

Biologisk mångfald försvinner

En allvarlig konsekvens är att den biologiska mångfalden minskar. Orsaken är bland annat att skyddsvärda skogar som borde sparas, till exempel kalkbarrskogar i länet, ändå avverkas, enligt miljömålsrapporten.

Från naturskyddshåll menar man att utvärderingen visar vad man länge slagit larm om.

Idag råder högst delade meningar om vilka naturvärden som ska gälla vid bedömningen om en skog är skyddsvärd eller inte.

”Har inte tid att inventera arter”

Skogsbolagen kritiseras för att bortse från viktiga arter, medan miljöorganisationerna anklagas för att vara ”artfixerade”.

– Vi tar fasta på vilka livsmiljöer det är frågan om. Vi har inte tid att inventera alla arter, säger skogsekolog Anna Cabrajic vid SCA.

Ett exempel på detta visas i ett skogsområde utanför Börtnan, ägd av SCA, där bolaget får kritik för planer på att avverka skyddsvärd skog. I området har SCA både märkt ut delar av området som skyddsvärd nyckelbiotop, samtidigt som andra delar i samma område avverkningsanmälts.

SCA tillbakavisar kritiken. Det rör sig om olika bedömningar.

– De områden vi delvis tänker avverka i håller inte nyckelbiotopsklass, säger skogsekolog Anna Cabrajic vid SCA.

I videon ovan svarar SCA på kritiken gällande naturvärdesinventeringar och avverkning av skyddsvärd skog.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/skogsbolaget-om-miljomalen