Jämtlands län klarar inget av miljömålen: ”Det är ett allvarligt läge”

74

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Sverige har sexton miljökvalitetsmål beslutade av riksdagen, varav tolv också utvärderas regionalt varje år. Inget av dessa tolv mål bedöms kunna uppnås i länet till år 2030, visar den senaste utvärderingen.

Målet för fjällen nås inte

Det handlar bland annat om miljömålet Storslagen fjällmiljö men också om målen Levande skogar och Ett rikt växt-och djurliv

Många positiva åtgärder har vidtagits när det gäller naturhänsynen i skogen av skogsnäringen, som frivilliga avsättningar och naturvårdsinsatser, men målet nås ändå inte. Det konstaterar länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som tillsammans gjort utvärderingen av miljömålen.

Minskad variationsrikedom i naturen

Det är främst den biologiska mångfalden – variationsrikedomen – i länets skogar som minskar kraftigt. Många hotade och känsliga växt-och djurarter får därmed allt svårare att klara sig.

Det är olika typer av skog som behöver skyddas för att värna den biologiska mångfalden, enligt utvärderingen.

Det gäller dels kalkbarrskogar som också är unika ur ett europeiskt perspektiv. Men det handlar även om den fjällnära skogen med ett av Europas sista stora sammanhängande områden med riktigt gammal skog som aldrig kalavverkats. Dessa sammanhängande områden av nära nog orörd natur –  så kallad grön infrastruktur – är en förutsättning för många hotade arters överlevnad.

Skyddsvärd skog avverkas

Men idag avverkas fortfarande både skyddsvärda kalkbarrskogar och fjällnära skog med höga naturvärden, fastslås i miljömålsrapporten.

Enbart den fjällnära skogen, som borde sparas, men som idag är oskyddad, uppgår till 285 000 hektar, visar länsstyrelsens naturvärdesinventeringar från 2020.

Mer om orsakerna till att miljömålen Levande skogar och Storslagen fjällmiljö inte nås hör du i klippet ovan.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/lanet-nar-inte-miljomalen-allvarligt-lage-for-biologisk-mangfald